0%-os Hitelprogram

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram GINOP-8.3.5-18

Rövid áttekintés: a finanszírozás 90%, 10% önerő szükséges.
Csak eszközbeszerzésre lehet fordítani (gépjármű nem finanszírozható).
Csak vállalkozások pályázhatnak (ev., bt., kft., stb.). Kezdő vállalkozások is igénybe vehetik.
A kamat és THM 0%.
Bővebben:

Káposztás János, 2018. augusztus 28.

Ki pályázhat?

A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. Támogatásra gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult, amennyiben a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklet szerint Mikro-, Kis- és Középvállalkozásnak minősül. Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.

Gazdálkodási formakód szerint:
a. 113 Korlátolt felelősségű társaság
b. 114 Részvénytársaság
c. 116 Közkereseti társaság
d. 117 Betéti társaság
e. 124 Agrárgazdasági szövetkezet
f. 141 Európai részvénytársaság (SE)
g. 142 Európai szövetkezet (SCE)
h. 228 Egyéni cég
i. 231 Egyéni vállalkozó

Mire lehet pályázni?

Csak ezekre az eszközökre.

Aki nem pályázhat:

Az a cég:
amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes 
amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolási eljárás alá vonható lenne és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt Köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett); 
amennyiben a vállalkozás valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 20% vagy 20%-ot meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cége és/vagy kapcsolt vállalkozása csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt áll, továbbá;
valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 20% vagy 20%-ot meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cégei és/vagy kapcsolt vállalkozása(i) ellen végrehajtási eljárás indult 
amely a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;
 amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
amely az uniós állami támogatási szabályok szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozás;
dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása 
valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek; 
kaszinók és annak megfelelő vállalkozások; 
online szerencsejátékok és online kaszinók 
halászati és akvakultúra
az EUMSZ I. mellékletében (Annex listában) felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások 
vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve a vissza nem térítendő támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére 
mezőgazdasági termelő vállalkozások - olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki – Projektjei finanszírozására;
mikro- és kisvállalkozások élelmiszeripari Projektjei finanszírozására, amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik
az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás
A pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is), illetve más hasonló, kizárólag pénzügyi műveletet tükröző tranzakciók a Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók.
nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
nem minősül átlátható szervezetnek

Hol lehet pályázni?

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, a közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.

A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.

Mobileszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

Saját forrás

Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia szükséges.

Kölcsön típusa

Éven túli lejáratú Kölcsön. 

Kölcsön összege: Min. 1 MFt – Max. 50 MFt. 
Kezdő (teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező) vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 MFt lehet.

A Kölcsön felhasználása

tárgyi eszköz beszerzés (mellékelt VTSZ lista alapján)

immateriális javak beszerzése (maximum az összes elszámolható költség 10%-a)


Hiteldíjak

Kamat: 0 %/év 

Kezelési költség: Nincs 

Rendelkezésre tartási díj: Nincs 

Előtörlesztési díj: Nincs 

Szerződésmódosítási díj: Nincs.

Késedelmi kamat: Ptk. szerint

Futamidő alakulása

A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint:
a) az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 2 év. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében
(8471 Vtsz.) függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
b) a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 3 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
c) a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 4 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
d) a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 5 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
e) a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek
esetén legfeljebb 7 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz.

A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni..
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák. 

Rendelkezésre tartási idő 

Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 6 hónap, ami indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet). 

Türelmi idő 

A rendelkezésre tartás végétől számított max. 3 hónap, végső lejárata maximum a szerződéskötéstől
számított 9. hónap utolsó napjára eshet.

Törlesztés ütemezése

A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.

Biztosítékok

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.
Az elvárt fedezettség mértéke:
 a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként, kivéve ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges.
Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%;
 immateriális javak beszerzése esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva a tőkekitettség 50%-a.
Az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el:
- ingatlan jelzálog,
- ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
- fizetési számla követelésen alapított óvadék,
- gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
- egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,
- hitelintézet által vállalt garancia.

Hitelkérelmek benyújtása

2018. szeptember …-től 2020. november 01-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.