Általános Szerződési Feltételek és GDPR tájékoztató

×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

A MATERal Group Innovációs és Koordinációs Kft. (adószám: 22618306-2-43, cégjegyzék szám: 01-09-936035 (továbbiakban: MATERal Group)) Partnerei részére 365 napon keresztül pályázatfigyelést vállal, továbbá a Partner által kiválasztott pályázat megírását a Partner által szolgáltatott adatok függvényében - külön szerződésben rögzített mértékű - sikerdíjét megírja és a megfelelő szervhez a pályázatot benyújtja.

MATERal Group vállalja, hogy a pályázat elkészítése előtt előszűrést végez Partnerével, melynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Partner formailag megfelel-e az adott pályázat követelményeinek. Felek tisztában vannak azzal, hogy az előszűrés eredménye nem jelent mást, mint hogy a Megbízó alkalmas arra, hogy pályázatát a kiíró formailag befogadja. Az előszűrés eredménye a pályázati eredmény tekintetében nem ad jogalapot szavatossági jogok vagy kárigények érvényesítésére. MATERal Group vállalja, hogy a Partner által megjelölt pályázatot/pályázatokat megírja, s ha MATERal Group hibájából a pályázatot elutasítják az adminisztrációs díjat visszafizeti garancia gyanánt. Továbbá ha forráshiány miatt utasítják el a pályázatot, azaz vis major áll fönn, a Partner nem köteles sikerdíjat fizetni. MATERal Group a szakmának megfelelően biztosít interaktív szakmai multimédiás anyagokat, és a szakmához kapcsolódó egyéb kiadványokat, eseti értesítéseket, amelyeket postai, vagy elektronikus úton juttat el a Megbízó részére. Továbbá pályázati felmérő adatlapokat (ezek lehetnek: Európai Uniós eszközbeszerzési adatlap, TÁMOP „Munkahelymegőrző” felmérő adatlap, Európai Uniós Mikrohitel program portfóliója).

Kapcsolattartás

MATERal Group vállalja, hogy a szerződött idő alatt a Megbízó részéről felmerülő szakmai, jogi kérdésekre 48 órán belül reagál, és legjobb tudása, szakmai tapasztalata alapján megválaszolja azokat.

A szerződés időtartama és létrejötte

A szerződés 365 napig van érvényben, a szerződés ideje a Partner kérésére meghosszabbítható, vagy újraköthető.

A szolgáltatás ellenértéke

Az éves szolgáltatás teljes adminisztrációs díját az aktuális adóváltozásokhoz és fenntartási költségekhez igazodva állapítjuk meg. Az éves program a szakmai kezdő csomag átvételekor indul. A szakmai kezdő csomagban található anyagok a következők:

 • Multimédiás Szakmai publikációk
 • 2 db szakmai pályázati adatlap (eszközbeszerzésre, költségcsökkentésre vonatkozó adatlap)
 • Gazdasági tükör kalendárium

Garancia

A pályázatok, támogatások határidő-változásából adódó kellemetlenségekért, illetve pályázat meg-nem-jelenéséért, új pályázati kiírás megjelenéséért, annak időpontjáért MATERal Group felelősséget nem vállal. A garancia abban az esetben érvényes, ha a pályázathoz, támogatáshoz szükséges információt, árajánlatokat, engedélyeket, stb. a Megbízó hiánytalanul a MATERal Group rendelkezésre bocsátotta a kéréstől számítva 3 munkanapon belül.

Adatvédelem

A személyi adatok és a vállalkozással kapcsolatos információ, elektronikus, telefonos, illetve levélben történő egyeztetése után, kizárólag a MATERal Group szervezetein belül kerül felhasználásra (szerkesztőség, logisztika, pályázatíró partnerek). A személyhez és vállalkozáshoz kapcsolódó adatokat 1992. évi LXIII. törvény értelmében bizalmasan kezeljük.

MATERal Group Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:

 • materal.energiagazdasag.hu

Általános Adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

ONLINE ÉS TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (opcionális mező)

Email cím (opcionális mező)

Telefonszám (kötelező mező)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a tájékoztatás teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a az energiagazdasag.hu domain-ek és aldomain-jeik rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. 

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:
ATW Kft.,
Cím: H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.
Ügyfélszolgálat (munkanap 9-17): +36 1 6000 ATW, +36 1 6000 289
E-mail: support@atw.co.hu
Megismert adatok köre: energiagazdasag.hu domain és aldomain-eken található weboldalak tartalma, ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező emailek.

Számlázás:
Naturasoft Kft.
Cím: 1113 Budapest, Daróczi út 11.
Email: info@szamlazz.hu
Tel: 06-30-945-6880
Megismert adatok köre: kiállított számviteli számlák.

Partneri hálózat:
Azon Partnerek, akik szerződésben állnak társaságunkkal, úgy mint
- közvetítők, alvállalkozók
- jogi és projekt tanácsadók
részére csak az adott ügymenethez szorosan tartozó információkat osztjuk meg titoktartási szerződés keretében. 

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

a, TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

b, AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

c, HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

d, TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e, AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

f, ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g, TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

h, VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

i,  BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.