A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén GINOP-2.1.8-17

Rövid áttekintés: a támogatás 50%.
Új eszközök, gépek beszerzése támogatott, amennyiben újdonságelemet hordoz magában.
Csak vállalkozások pályázhatnak (ev., bt., kft., stb.). .
Bővebben:

Káposztás János, 2018. augusztus 28.

A támogatás célja

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál
új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.

Pályázók köre 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások,
amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Jogi forma szerint:
kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok. (Kft, Rt., Kkt., Bt.)

Támogatható tevékenységek bemutatása

Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
Immateriális javak beszerzése: szoftver, gyártási licenc vagy know-how.

Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges.

Elszámolható költségek

a) Eszközbeszerzés költségei

Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Kizárólag a Felhívás 3. számú mellékletét képező VTSZ lista szerinti eszközök költségei számolhatók el.

b) Immateriális javak beszerzésének költsége (max a projektköltség 40 %-a)
Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével a Felhívás 4. számú mellékletét képező TESZOR lista szerint,
Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc beszerzése,
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how.

A projekt műszaki/szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:
i) Egészséges társadalom és jólét;
ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
iii) Tiszta és megújuló energiák;
iv) Fenntartható környezet;
v) Egészséges és helyi élelmiszerek;
vi) Agrár-innováció;
vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:
i) fotonika, lézertechnológia
ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
iii) bionika
iv) nem gépipari fémfeldolgozás
v) elektronika és félvezető-technológia
vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák
viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
ix) építőipar (építőanyag-technológiák)
x) textilipar
xi) fa- és bútoripar
xii) logisztika
xiii) kulturális és kreatív ipar

A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem per, - és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igényjogosultja.

A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség.
A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a Kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 15.000.000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.

Előleg igénylése

A maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75 %-a.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat a projekt pénzügyi befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti.

Kötelező vállalások

Saját tőke mértékének növelése:
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.