Újra elérhető lesz kisgazdálkodóknak a 100%-os pályázat.

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása VP2-6.3.1-20

MATERal Csoport, 2020. július 24.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a projekt lezárásáig fent kell tartania, és

b) a 2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

„Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél üzemméretének meghatározása szempontjából az alábbiak vehetők figyelembe a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:

  • támogatást igénylő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,

  • TERA területen kívüli más földterület, ahol a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,

  • támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,

  • támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan nem ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az az éves átlaglétszám, amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozásból származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.”

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

1. Egy életvitelszerű tartózkodási/megvalósítási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra. Amennyiben egy életvitelszerű tartózkodási helyről több kérelem érkezik be, akkor a magasabb pontszámot elért pályázó lesz a kedvezményezett. Amennyiben egy adott életvitelszerű tartózkodási helyről beérkezett támogatási kérelem jóváhagyásra került, akkor ugyanarról az életvitelszerű tartózkodási helyről beérkezett támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.

2. Legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31. napjáig kell teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.

3. A támogatást igénylő a támogatást 5 évre kapja, amely a projekt működtetési időszaka is egyben. A projekt működtetési időszakának kezdete a Támogatói Okirat hatályba lépését követő nap, a vége pedig az attól számított 60. hónap utolsó napja.

4. A Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre a támogatási összeg első részlete (75%-a).

5. A Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projekt végrehajtását, amelyet az ÁÚF 8.6.1 pontjában foglaltak szerint tudnia kell igazolni. A projekt megkezdését igazoló szakmai beszámolót a záró kifizetési igényléssel együtt kell benyújtani.

6. Legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a kedvezményezett mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót. Erre vonatkozóan a kedvezményezett szakmai beszámolót köteles benyújtani. Az üzleti terv megvalósításával elért üzemméretet, eredményeket a működtetési időszak végéig fenn kell tartani.

7. A kedvezményezett a támogatási összeg fennmaradó 25%-os részére vonatkozó kifizetési kérelmet (záró kifizetési igénylés) a 4. pontban meghatározott feltételek teljesítésekor jogosult benyújtani, a teljesítést követő év június 15-ig.

8. Kötelező képzésen való részvételt a támogatási összeg második részletére (25%) vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig, amely a kedvezményezett számára térítésmentes. A kötelező képzésen való részvételt a képzést szervező igazolja a kifizető ügynökség felé. Amennyiben a képzés szervezője nem igazolja le a kifizető ügynökség felé, abban az esetben a kedvezményezett az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor köteles igazolni.

9. A projekt lezárásáig a kedvezményezett köteles őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.

A projekt területi korlátozása

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban megahatározott vidéki térségekben valósítható meg. Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

  • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;

  • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;

  • nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

A jogosult települések listáját a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni viszonyai megfelelnek, rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.

A támogatás mértéke, összege

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatásnak minősül. Egyösszegű átalány formájában, két részletben nyújtható támogatás. Az igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Kötelező vállalás

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

Benyújtási határidő

Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

Első szakasz: 2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 17.

Második szakasz: 2020. október 5. – 2020. október 19.

Harmadik szakasz: 2020. december 3. – 2020. december 17.

Negyedik szakasz: 2021. február 3. – 2021. február 17.

Ötödik szakasz: 2021. április 6. – 2021. április 20.

Hatodik szakasz: 2021. június 3. – 2021. június 17.

Hetedik szakasz: 2021. augusztus 3. – 2021. augusztus 17.

Nyolcadik szakasz: 2021. október 4. – 2021. október 18.

Kilencedik szakasz: 2021. december 3. – 2021. december 17.

Tízedik szakasz: 2022. február 3. – 2022. február 17.

Tizenegyedik szakasz: 2022. április 4. – 2022. április 19.

Tizenkettedik szakasz: 2022. június 3. – 2022. június 17.