×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

KKV-k innovációs képességének támogatása „GINOP Plusz 2.1.3-24”

Ki pályázhat?

mikro és kisvállalkozások:

Geldmárk András, 2024. május 23.

Ki pályázhat?

mikro és kisvállalkozások:

  • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
  • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 3 fő volt;
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére,

- amely vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben támogatói elállást eredményező szabálytalansága volt (döntés jogerőre emelkedés dátuma alapján)

- amely vállalkozásnak jelen projektjének az igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét

- amely vállalkozásnak a projekt összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti év árbevételének 50 %-át;

- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

- amely projektjavaslat nem kapcsolódik a 2021 -2027 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban S3) céljaihoz és prioritásaihoz megfogalmazott prioritásokhoz

- amely vállalkozás a GINOP Plusz 2.1.1-21 vagy a GINOP Plusz-2.1.1-24 kódszámú felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntés előtt visszavonta támogatási kérelmét;

- amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott „Fókuszterületi innováció projektek támogatása” című (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ, vagy a 2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ) pályázati felhívás keretéből támogatásban részesült

- amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul

- amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul

- amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

- amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül

- nem támogatható olyan projekt, amely a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem per, - és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja

 

Támogatható tevékenységek bemutatása

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 

A vállalkozások üzleti folyamat innovációs tevékenységei közül az alábbiak:

 

a) Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek (7);

b) Marketing és/vagy értékesítési innovációs tevékenységek (8);

c) Logisztikai innovációs tevékenységek (9);

d) Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek, amennyiben a támogatást igénylő éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 20 fő volt (10)

 

Innováció meghatározás:

 

7 Az üzleti folyamatinnováció eredménye olyan, egy vagy több üzleti folyamatban bevezetett új vagy jelentősen megújított eljárás, amely lényegesen különbözik a vállalat addigi üzleti folyamatokra vonatkozó eljárásaitól. Folyamatinnovációs tevékenység az üzleti élet bármely területén végezhető. Az üzleti folyamatok körébe soroljuk a gyártáshoz és szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó, úgynevezett mag- vagy kulcstevékenységeket, illetve a támogató tevékenységeket, mint amilyen a logisztika, a marketing vagy az adminisztratív tevékenységek. Az üzleti folyamatok kivitelezése belső vagy külső források igénybevételével is történhet. Folyamatinnováció, ha az új vagy megújított eljárás eredménye a hatékonyabb forrásfelhasználás, megbízhatóság, rugalmasság, megfizethetőség, nagyobb kényelem vagy könnyebb használhatóság.

8 A marketing-innováció olyan új marketing-módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra dobásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben. A marketing-innováció új marketing-módszerek alkalmazását jelenti az értékesítés növelése érdekében, megcélozva a fogyasztói szükségleteket, új piacok megnyitását, vagy a termékek új célú piaci elhelyezését.

9 Az üzleti innovációs folyamatok körébe soroljuk a támogató tevékenységeket, mint amilyen a logisztika tevékenységek területén történő innováció bevezetését.

10 A szervezési-szervezeti innováció új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében vagy a külső kapcsolatokban. A szervezési-szervezeti innováció három területen hozhat újat: az üzleti gyakorlatban, a munka irányításával kapcsolatos folyamatokban és menedzsment-rendszerekben, a munkahelyi szervezetben, ami új szervezeti struktúrákat és új döntéshozatali eljárást eredményezhet; valamint a külső kapcsolatokban, melyek a más cégekkel és állami kutatóintézetekkel ápolt kapcsolatok jellegét foglalják magukba.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

a) Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás (eszköz, szoftver);

b) Projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez);

c) Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, horizontális tevékenységek, rezsi). (Átalány alapú elszámolásként)

 

 

Elszámolható költségek

 

a) Projektelőkészítés költségei (maximum az összes elszámolható költség 7%-a):

i. A projekt előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás vagy megbízás:

 A projekt előkészítéséhez kapcsolódó innovációs folyamat átvilágítás díja (lenti adatbázisok szerinti szakértői szolgáltatás) (beleértve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által nyilvántartott önkéntes műnyilvántartásba vétel díját is).

b) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

ii. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás a felsorolt innovációs tevékenységekhez kapcsolódóan:

 Bérköltség;

 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;

 Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria).

A projekt keretében üzleti folyamat innovációs tevékenységenként 1-1 fő foglalkoztatott személyi jellegű ráfordítása számolható el (a munkaszerződés szerinti bruttó bér és járulékai, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetés).

 

A távmunka a projekt keretében nem minősül elszámolható költségnek, valamennyi projektben foglalkoztatottat a tényleges projekthelyszínen szükséges foglalkoztatni.

 

c) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:

A felsorolt innovációs tevékenységekhez kapcsolódóan legfeljebb a tanácsadástípusok nettó óradíjainak megfelelően igénybevett innovációs tanácsadás díja. Amennyiben a projekt keretében a támogatási igénylő a felsorolt innovációs tevékenységek közül egyet valósít meg, abban az esetben legfeljebb 100 óra tanácsadási költség, több innovációs tevékenység megvalósítása esetén legfeljebb 200 óra tanácsadási költség számolható el.

Nem minősül elszámolható költségnek az a szolgáltatás, amely más szellemi alkotásának jogosulatlan felhasználását, eltulajdonítását (plágium) eredményezi. A plágium szabálytalansági eljárást vonhat maga után.

 

d) Beruházáshoz kapcsolódó költségek (maximum az összes elszámolható költség 70%-a):

1) Eszközbeszerzés költségei a felsorolt innovációs tevékenységhez kapcsolódóan:

- Új, legfeljebb 4 db, egyenként minimum nettó 1.000.000 Ft értékű eszközök (nettó 1.000.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

A beszerezhető új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) kizárólag az eszközbeszerzés részeként kerülhetnek elszámolásra, amennyiben ezeket számvitelileg a beszerzett eszközre aktiválják.

A felhívás 2. számú szakmai mellékleteként megtalálható az Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó eszközök VTSZ lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre.

Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése nem támogatható.

Több önállóan is működőképes eszköz egy piacfelmérés alatti összevonása nem lehetséges, még akkor sem, ha azok technológiailag egy egységet képeznek.

 

2). Immateriális javak beszerzésének költsége

Szoftverek beszerzése a felsorolt innovációs tevékenységekhez kapcsolódóan.

 

A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felnőttképzési menedzsment szoftver esetében kizárólag FAR (Felnőttképzés Adatszolgáltatás Rendszere) integrációval rendelkező szoftver szerezhető be.

 

Kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet. A felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

 

e) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó felhőbérleti díj

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja az innovációs tevékenységekhez kapcsolódóan:

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 18 hónapig tartó időtartamban). A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában.

Kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített üzleti felhőszolgáltatás beszerzése támogatható.

 

f) Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei:

Átalány költség:

 A támogatható tevékenységhez kapcsolódó közvetett költségek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, rezsi) csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be, melynek mértéke a projekt keretében elszámolható közvetlen költségek pontosan 7 %-a. Hardvereszközök költségei a felhívás 3. számú mellékletében található informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alapján, kizárólag átalány alapúan számolhatók el.

 

 

A projekt műszaki/szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások

 

1) A projekt keretében üzleti folyamat innovációnak kell megvalósulnia, azaz egy olyan új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat fejlesztése a cél, amely jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól, és amelyet a projekt fizikai befejezését követően bevezet, alkalmaz és fenntart.

 

2) A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylőnek a projekt sikeres megvalósítását segítő innovációs tréninget kell igénybe vennie a projekt előkészítés időszakában. Az innovációs tréning célja, a készségfejlesztésben résztvevő vállalkozások munkavállalóinak intelligens szakosodási készségeik fejlesztése, ismereteik bővítése a GINOP Plusz-2.1.3-24-es felhívásban meghatározott tevékenységekhez.

Az innovációs tréninget a Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. nyújtja. Az innovációs tréning igénybevétele térítésmentes. A tréninget nyújtó szervezet igazolást állít ki a részvételről.

 

3) A támogatást igénylőnek a támogatási kérelmében egy általa választott, az alábbiakban felsorolt szakértői adatbázisból kiválasztott szakértő(k) vagy szervezet(ek) segítségével be kell mutatnia a vállalkozásában már alkalmazott üzleti folyamatait és részletes leírást kell adnia a projekt keretében tervezett új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat(ok) bevezetéséről, ami jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól. A projekt keretében ez a tevékenység projekt előkészítésnek minősül. A támogatást igénylőnek ezen átvilágítási feladatokat a támogatási kérelem benyújtásáig meg kell valósítania.

A. Innovációs tanácsadást nyújtó szakértői adatbázisok:

 

a) Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. szakértői adatbázisa;

 

b) Nemzeti Akkreditáló Hatóság - Irányítási rendszertanúsítás / Management Systems Certification

https://www.nah.gov.hu/hu/kategoriak/iranyitasi-rendszertanusitas--management-systems-c/

 

c) A Nemzeti Akkreditáló Hatóság szakértői adatbázisa

https://www.nah.gov.hu/hu/oldal/nah-minositoi-szakertoi-nevjegyzeke/

 

d) Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség által akkreditált tanácsadók:

https://vali.mgfu.hu/hu/experts

 

e) Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara

http://www.szabadalmikamara.hu/Index.aspx?MN=Tagok_MindenTag&LN=Hungarian

 

B. A fenti innovációs tanácsadás keretében kizárólag az alábbi szolgáltatástípusok vehetők igénybe:

 

a) Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációhoz kapcsolódó tanácsadás

i. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve

 termeléstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);

 gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás).

 

ii. Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve

 meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével, modulbővítéssel kapcsolatos tanácsadás,

 on-line integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, gyártási készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszerekhez, online beszerzési-értékesítési informatikai rendszerekhez) kapcsolódó tanácsadás.

iii. Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.

 

b) Marketing és/vagy értékesítési innovációs tanácsadás:

i. Marketing tanácsadás és márkaépítés, beleértve

 marketing koncepció kialakítása;

 marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;

 márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;

 szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;

 versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás.

ii. Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés;

iii. Arculati és grafikai tervezés;

iv. Kommunikációs terv elkészítése;

v. Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó kommunikációs és szervezési tanácsadás;

vi. Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.

 

 

c) Logisztikai innovációs tanácsadás:

i. Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás.

 

d) Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek

i. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve

 szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;

 a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;

 a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;

 szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;

 üzletmenet-folytonossági tanácsadás.

 

ii. A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás.

 

iii. Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve:

 menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;

 a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás.

 

Amennyiben a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség által akkreditált tanácsadó végzi az innovációs tanácsadást, úgy a kiválasztott szakértőnek a tanácsadásra irányuló kapcsolatfelvétel időpontjától a teljesítés igazolás kiállításáig érvényes minősítéssel kell rendelkezniük, a tanácsadásra vonatkozó tématerületen.

 

Amennyiben a projekt keretében a támogatási igénylő a felsorolt innovációs tevékenységek közül egyet valósít meg, abban az esetben legfeljebb 100 óra tanácsadási költség, több innovációs tevékenység megvalósítása esetén legfeljebb 200 óra tanácsadási költség számolható el.

 

4) A projekt előkészítése során elkészített, a folyamat innovációs eljárás részletes leírásának dokumentációját (szellemi termék) a támogatást igénylő a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által nyilvántartott önkéntes műnyilvántartásába veteti, az erről szóló igazolást a záró beszámolóhoz szükséges benyújtani. (https://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/szerzoi-jogi-vedelem/onkentes-munyilvantartas)

 

5) A projekt eredményeként létrejött szellemi terméknek vagyonnövekményként meg kell jelennie a támogatást igénylőnek a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első lezárt, teljes, üzleti év éves beszámolójában az immateriális javak soron.

 

6) A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítási időszaka alatt minimum 6 hónapig, legalább 1 fő női munkavállalót foglalkoztat teljes munkaidőben. (A kötelezettség teljesítésének vizsgálata a záró beszámoló ellenőrzésekor történik. A kötelezettség teljesítettnek tekinthető abban az esetben is, amennyiben a női munkavállaló 6 hónapos foglalkoztatási időszaka nem egybefüggő a projekt megvalósítási időszaka alatt, továbbá a vállalás több női munkavállaló foglalkoztatott beszámításával is teljesíthető.)

 

7) A projektnek illeszkednie kell a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott prioritások valamelyikéhez.

 

8) A támogatást igénylőnek a projekt benyújtásakor a projekt adatlapon el kell készítenie a projekt közgazdasági és pénzügyi értékelést az „Útmutató a projektek közgazdasági és pénzügyi értékeléséhez 2021-2027” dokumentum16 alapján. A projekt közgazdasági értékelése során a támogatást igénylőnek egyszerűsített igényfelmérést és rövid, szöveges változatelemzést kell készítenie. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálatát minden esetben kötelező elvégezni. A támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán szükséges azon tényleges és létező piaci igény és meglévő humánerőforrás megalapozott bemutatása, amelyre a támogatást igénylő a fejlesztést alapozza.

 

9) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni. A támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás/nyilatkozat a forgalmazói kapcsolatról, gyártó honlapjáról készült képernyőkép, amely igazolja a szállító forgalmazói státuszát, a gyártó európai disztribútora és a magyar kereskedő közötti kapcsolatról szóló dokumentum.

 

10) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet.

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

- ha a támogatást igénylő, illetve a szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,

- a megvalósítási helyszínre vonatkozó székhely, telephely, fióktelep bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. és 180. nap közötti időtartamban került sor,

- a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,

- a támogatást igénylő, illetve a szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására, illetve a beszerzési, szolgáltatási igény teljesítésére,

- a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel, külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,

- a gazdasági társaság székhelyét székhelyszolgáltató biztosítja,

- ha a támogatást igénylő éves átlagos statisztikai állományi létszámában, árbevételben, eszközállományban, azaz éves beszámoló szerinti kulcsfontosságú gazdasági adataiban - a pályázat benyújtását megelőző évekhez viszonyítva-, az organikus fejlődésen túlmutató, hirtelen ugrásszerű növekedés mutatkozik,

 

A projekt megkezdése

 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

 

A projekt befejezése

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdéstől számított 18 hónap áll rendelkezésre. Ha a projekt megvalósítása a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdte meg, a végrehajtási határidő a támogatási szerződés hatályba lépésének napjával kezdődik. A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2027.06.30.

 

A projekt területi korlátozása

 

Magyarország egész területén megvalósítható.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósítási helyszínnek 60 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie. A projekt megvalósítási időszakában a megvalósítási helyszín módosítására csak kivételes esetben van lehetőség, az irányító hatósághoz címzett szerződésmódosítási kérelem elbírálását követően, amennyiben azt a Támogató engedélyezte. Ebben az esetben a 60 napos szabályt nem kell figyelembe venni. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező fejlesztendő tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. Továbbá biztosítani kell a projekt keretében foglalkoztatott személyek egy időben történő elhelyezését és az általuk végzendő tevékenység végrehajtását. Jelen felhívás keretében valamennyi projektben foglalkoztatott személyt a tényleges projekthelyszínen szükséges alkalmazni.

A támogatást igénylő kizárólag egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Amennyiben a megvalósítási helyszín több szomszédos helyrajzi számon helyezkedik el fizikailag, akkor is egy helyszínnek tekintendő.

A projekt megvalósítási és fenntartási időszakában a megvalósítási helyszín módosítására kizárólag régión belül van lehetőség.

 

A támogatás mértéke, összege

 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége legfeljebb 72 000 000 Ft lehet.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Csekély összegű támogatás esetén: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.

Eljárási és szervezési innováció támogatása esetén: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 

Előleg igénylése

 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 30%-a.

 

A támogatási előleget vissza kell fizetni, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

 

Önrész

 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő rendelkezésre állásáról. Legkésőbb az előleg igénylés, vagy az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolni az önerő rendelkezésre állását.

 

Fenntartási kötelezettség

 

A projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezésétől számított 3 évig a projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíteni kell.

 

Kötelező vállalások

 

a) A projekt eredményeként létrejött szellemi terméknek vagyonnövekményként meg kell jelennie a támogatást igénylőnek a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első lezárt, teljes, üzleti év éves beszámolójában az immateriális javak soron.

A támogatást igénylő a vállalás teljesítését főkönyvi kivonat beküldésével igazolja és köteles külön főkönyvi számlaosztályon (jól beazonosítható módon, a projektazonosító szám feltüntetésével) vezetni a projekt eredményeként létrejött szellemi termék értékét.

 

b) A kedvezményezett 1 főre eső bruttó hozzáadott értéke (BHÉ) legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez viszonyítva a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első vagy második lezárt, teljes, üzleti évben. (Bruttó hozzáadott érték (BHÉ) számítás módja: Értékesítés nettó árbevétele + Aktivált saját teljesítmény – Anyagjellegű ráfordítások)

 

Benyújtási határidő:

 

A támogatási kérelmet 2024. szeptember 03-tól 9 óra 00 perctől 2025. április 22-ig 12. óra 00 percig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi értékelési szakaszoknak megfelelően.

KKV-k innovációs képességének támogatása

„GINOP Plusz 2.1.3-24”

 

 

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2024-ben meghirdetett szakaszra 40 milliárd Ft, 2025-ben meghirdetett szakaszra 35 milliárd Ft (a teljes keretösszegből fejlett régióban 15 milliárd Ft, a kevésbé fejlett régióban 60 milliárd Ft kerül allokálásra).

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 1500 db – maximum 3750 db.

 

Pályázók köre

 

mikro és kisvállalkozások:

 

amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;

 

amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 3 fő volt;

 

amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

 

Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére,

- amely vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben támogatói elállást eredményező szabálytalansága volt (döntés jogerőre emelkedés dátuma alapján)

- amely vállalkozásnak jelen projektjének az igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét

- amely vállalkozásnak a projekt összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti év árbevételének 50 %-át;

- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

- amely projektjavaslat nem kapcsolódik a 2021 -2027 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban S3) céljaihoz és prioritásaihoz megfogalmazott prioritásokhoz

- amely vállalkozás a GINOP Plusz 2.1.1-21 vagy a GINOP Plusz-2.1.1-24 kódszámú felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntés előtt visszavonta támogatási kérelmét;

- amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott „Fókuszterületi innováció projektek támogatása” című (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ, vagy a 2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ) pályázati felhívás keretéből támogatásban részesült

- amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul

- amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul

- amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

- amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül

- nem támogatható olyan projekt, amely a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem per, - és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja

 

Támogatható tevékenységek bemutatása

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 

A vállalkozások üzleti folyamat innovációs tevékenységei közül az alábbiak:

 

a) Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek (7);

b) Marketing és/vagy értékesítési innovációs tevékenységek (8);

c) Logisztikai innovációs tevékenységek (9);

d) Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek, amennyiben a támogatást igénylő éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 20 fő volt (10)

 

Innováció meghatározás:

 

7 Az üzleti folyamatinnováció eredménye olyan, egy vagy több üzleti folyamatban bevezetett új vagy jelentősen megújított eljárás, amely lényegesen különbözik a vállalat addigi üzleti folyamatokra vonatkozó eljárásaitól. Folyamatinnovációs tevékenység az üzleti élet bármely területén végezhető. Az üzleti folyamatok körébe soroljuk a gyártáshoz és szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó, úgynevezett mag- vagy kulcstevékenységeket, illetve a támogató tevékenységeket, mint amilyen a logisztika, a marketing vagy az adminisztratív tevékenységek. Az üzleti folyamatok kivitelezése belső vagy külső források igénybevételével is történhet. Folyamatinnováció, ha az új vagy megújított eljárás eredménye a hatékonyabb forrásfelhasználás, megbízhatóság, rugalmasság, megfizethetőség, nagyobb kényelem vagy könnyebb használhatóság.

8 A marketing-innováció olyan új marketing-módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra dobásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben. A marketing-innováció új marketing-módszerek alkalmazását jelenti az értékesítés növelése érdekében, megcélozva a fogyasztói szükségleteket, új piacok megnyitását, vagy a termékek új célú piaci elhelyezését.

9 Az üzleti innovációs folyamatok körébe soroljuk a támogató tevékenységeket, mint amilyen a logisztika tevékenységek területén történő innováció bevezetését.

10 A szervezési-szervezeti innováció új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében vagy a külső kapcsolatokban. A szervezési-szervezeti innováció három területen hozhat újat: az üzleti gyakorlatban, a munka irányításával kapcsolatos folyamatokban és menedzsment-rendszerekben, a munkahelyi szervezetben, ami új szervezeti struktúrákat és új döntéshozatali eljárást eredményezhet; valamint a külső kapcsolatokban, melyek a más cégekkel és állami kutatóintézetekkel ápolt kapcsolatok jellegét foglalják magukba.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

a) Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás (eszköz, szoftver);

b) Projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez);

c) Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, horizontális tevékenységek, rezsi). (Átalány alapú elszámolásként)

 

 

Elszámolható költségek

 

a) Projektelőkészítés költségei (maximum az összes elszámolható költség 7%-a):

i. A projekt előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás vagy megbízás:

 A projekt előkészítéséhez kapcsolódó innovációs folyamat átvilágítás díja (lenti adatbázisok szerinti szakértői szolgáltatás) (beleértve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által nyilvántartott önkéntes műnyilvántartásba vétel díját is).

b) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

ii. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás a felsorolt innovációs tevékenységekhez kapcsolódóan:

 Bérköltség;

 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;

 Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria).

A projekt keretében üzleti folyamat innovációs tevékenységenként 1-1 fő foglalkoztatott személyi jellegű ráfordítása számolható el (a munkaszerződés szerinti bruttó bér és járulékai, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetés).

 

A távmunka a projekt keretében nem minősül elszámolható költségnek, valamennyi projektben foglalkoztatottat a tényleges projekthelyszínen szükséges foglalkoztatni.

 

c) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:

A felsorolt innovációs tevékenységekhez kapcsolódóan legfeljebb a tanácsadástípusok nettó óradíjainak megfelelően igénybevett innovációs tanácsadás díja. Amennyiben a projekt keretében a támogatási igénylő a felsorolt innovációs tevékenységek közül egyet valósít meg, abban az esetben legfeljebb 100 óra tanácsadási költség, több innovációs tevékenység megvalósítása esetén legfeljebb 200 óra tanácsadási költség számolható el.

Nem minősül elszámolható költségnek az a szolgáltatás, amely más szellemi alkotásának jogosulatlan felhasználását, eltulajdonítását (plágium) eredményezi. A plágium szabálytalansági eljárást vonhat maga után.

 

d) Beruházáshoz kapcsolódó költségek (maximum az összes elszámolható költség 70%-a):

1) Eszközbeszerzés költségei a felsorolt innovációs tevékenységhez kapcsolódóan:

- Új, legfeljebb 4 db, egyenként minimum nettó 1.000.000 Ft értékű eszközök (nettó 1.000.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

A beszerezhető új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) kizárólag az eszközbeszerzés részeként kerülhetnek elszámolásra, amennyiben ezeket számvitelileg a beszerzett eszközre aktiválják.

A felhívás 2. számú szakmai mellékleteként megtalálható az Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó eszközök VTSZ lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre.

Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése nem támogatható.

Több önállóan is működőképes eszköz egy piacfelmérés alatti összevonása nem lehetséges, még akkor sem, ha azok technológiailag egy egységet képeznek.

 

2). Immateriális javak beszerzésének költsége

Szoftverek beszerzése a felsorolt innovációs tevékenységekhez kapcsolódóan.

 

A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felnőttképzési menedzsment szoftver esetében kizárólag FAR (Felnőttképzés Adatszolgáltatás Rendszere) integrációval rendelkező szoftver szerezhető be.

 

Kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet. A felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

 

e) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó felhőbérleti díj

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja az innovációs tevékenységekhez kapcsolódóan:

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 18 hónapig tartó időtartamban). A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában.

Kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített üzleti felhőszolgáltatás beszerzése támogatható.

 

f) Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei:

Átalány költség:

 A támogatható tevékenységhez kapcsolódó közvetett költségek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, rezsi) csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be, melynek mértéke a projekt keretében elszámolható közvetlen költségek pontosan 7 %-a. Hardvereszközök költségei a felhívás 3. számú mellékletében található informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alapján, kizárólag átalány alapúan számolhatók el.

 

 

A projekt műszaki/szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások

 

1) A projekt keretében üzleti folyamat innovációnak kell megvalósulnia, azaz egy olyan új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat fejlesztése a cél, amely jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól, és amelyet a projekt fizikai befejezését követően bevezet, alkalmaz és fenntart.

 

2) A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylőnek a projekt sikeres megvalósítását segítő innovációs tréninget kell igénybe vennie a projekt előkészítés időszakában. Az innovációs tréning célja, a készségfejlesztésben résztvevő vállalkozások munkavállalóinak intelligens szakosodási készségeik fejlesztése, ismereteik bővítése a GINOP Plusz-2.1.3-24-es felhívásban meghatározott tevékenységekhez.

Az innovációs tréninget a Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. nyújtja. Az innovációs tréning igénybevétele térítésmentes. A tréninget nyújtó szervezet igazolást állít ki a részvételről.

 

3) A támogatást igénylőnek a támogatási kérelmében egy általa választott, az alábbiakban felsorolt szakértői adatbázisból kiválasztott szakértő(k) vagy szervezet(ek) segítségével be kell mutatnia a vállalkozásában már alkalmazott üzleti folyamatait és részletes leírást kell adnia a projekt keretében tervezett új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat(ok) bevezetéséről, ami jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól. A projekt keretében ez a tevékenység projekt előkészítésnek minősül. A támogatást igénylőnek ezen átvilágítási feladatokat a támogatási kérelem benyújtásáig meg kell valósítania.

A. Innovációs tanácsadást nyújtó szakértői adatbázisok:

 

a) Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. szakértői adatbázisa;

 

b) Nemzeti Akkreditáló Hatóság - Irányítási rendszertanúsítás / Management Systems Certification

https://www.nah.gov.hu/hu/kategoriak/iranyitasi-rendszertanusitas--management-systems-c/

 

c) A Nemzeti Akkreditáló Hatóság szakértői adatbázisa

https://www.nah.gov.hu/hu/oldal/nah-minositoi-szakertoi-nevjegyzeke/

 

d) Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség által akkreditált tanácsadók:

https://vali.mgfu.hu/hu/experts

 

e) Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara

http://www.szabadalmikamara.hu/Index.aspx?MN=Tagok_MindenTag&LN=Hungarian

 

B. A fenti innovációs tanácsadás keretében kizárólag az alábbi szolgáltatástípusok vehetők igénybe:

 

a) Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációhoz kapcsolódó tanácsadás

i. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve

 termeléstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);

 gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás).

 

ii. Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve

 meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével, modulbővítéssel kapcsolatos tanácsadás,

 on-line integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, gyártási készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszerekhez, online beszerzési-értékesítési informatikai rendszerekhez) kapcsolódó tanácsadás.

iii. Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.

 

b) Marketing és/vagy értékesítési innovációs tanácsadás:

i. Marketing tanácsadás és márkaépítés, beleértve

 marketing koncepció kialakítása;

 marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;

 márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;

 szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;

 versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás.

ii. Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés;

iii. Arculati és grafikai tervezés;

iv. Kommunikációs terv elkészítése;

v. Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó kommunikációs és szervezési tanácsadás;

vi. Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.

 

 

c) Logisztikai innovációs tanácsadás:

i. Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás.

 

d) Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek

i. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve

 szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;

 a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;

 a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;

 szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;

 üzletmenet-folytonossági tanácsadás.

 

ii. A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás.

 

iii. Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve:

 menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;

 a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás.

 

Amennyiben a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség által akkreditált tanácsadó végzi az innovációs tanácsadást, úgy a kiválasztott szakértőnek a tanácsadásra irányuló kapcsolatfelvétel időpontjától a teljesítés igazolás kiállításáig érvényes minősítéssel kell rendelkezniük, a tanácsadásra vonatkozó tématerületen.

 

Amennyiben a projekt keretében a támogatási igénylő a felsorolt innovációs tevékenységek közül egyet valósít meg, abban az esetben legfeljebb 100 óra tanácsadási költség, több innovációs tevékenység megvalósítása esetén legfeljebb 200 óra tanácsadási költség számolható el.

 

4) A projekt előkészítése során elkészített, a folyamat innovációs eljárás részletes leírásának dokumentációját (szellemi termék) a támogatást igénylő a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által nyilvántartott önkéntes műnyilvántartásába veteti, az erről szóló igazolást a záró beszámolóhoz szükséges benyújtani. (https://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/szerzoi-jogi-vedelem/onkentes-munyilvantartas)

 

5) A projekt eredményeként létrejött szellemi terméknek vagyonnövekményként meg kell jelennie a támogatást igénylőnek a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első lezárt, teljes, üzleti év éves beszámolójában az immateriális javak soron.

 

6) A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítási időszaka alatt minimum 6 hónapig, legalább 1 fő női munkavállalót foglalkoztat teljes munkaidőben. (A kötelezettség teljesítésének vizsgálata a záró beszámoló ellenőrzésekor történik. A kötelezettség teljesítettnek tekinthető abban az esetben is, amennyiben a női munkavállaló 6 hónapos foglalkoztatási időszaka nem egybefüggő a projekt megvalósítási időszaka alatt, továbbá a vállalás több női munkavállaló foglalkoztatott beszámításával is teljesíthető.)

 

7) A projektnek illeszkednie kell a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott prioritások valamelyikéhez.

 

8) A támogatást igénylőnek a projekt benyújtásakor a projekt adatlapon el kell készítenie a projekt közgazdasági és pénzügyi értékelést az „Útmutató a projektek közgazdasági és pénzügyi értékeléséhez 2021-2027” dokumentum16 alapján. A projekt közgazdasági értékelése során a támogatást igénylőnek egyszerűsített igényfelmérést és rövid, szöveges változatelemzést kell készítenie. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálatát minden esetben kötelező elvégezni. A támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán szükséges azon tényleges és létező piaci igény és meglévő humánerőforrás megalapozott bemutatása, amelyre a támogatást igénylő a fejlesztést alapozza.

 

9) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni. A támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás/nyilatkozat a forgalmazói kapcsolatról, gyártó honlapjáról készült képernyőkép, amely igazolja a szállító forgalmazói státuszát, a gyártó európai disztribútora és a magyar kereskedő közötti kapcsolatról szóló dokumentum.

 

10) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet.

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

- ha a támogatást igénylő, illetve a szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,

- a megvalósítási helyszínre vonatkozó székhely, telephely, fióktelep bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. és 180. nap közötti időtartamban került sor,

- a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,

- a támogatást igénylő, illetve a szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására, illetve a beszerzési, szolgáltatási igény teljesítésére,

- a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel, külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,

- a gazdasági társaság székhelyét székhelyszolgáltató biztosítja,

- ha a támogatást igénylő éves átlagos statisztikai állományi létszámában, árbevételben, eszközállományban, azaz éves beszámoló szerinti kulcsfontosságú gazdasági adataiban - a pályázat benyújtását megelőző évekhez viszonyítva-, az organikus fejlődésen túlmutató, hirtelen ugrásszerű növekedés mutatkozik,

 

A projekt megkezdése

 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

 

A projekt befejezése

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdéstől számított 18 hónap áll rendelkezésre. Ha a projekt megvalósítása a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdte meg, a végrehajtási határidő a támogatási szerződés hatályba lépésének napjával kezdődik. A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2027.06.30.

 

A projekt területi korlátozása

 

Magyarország egész területén megvalósítható.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósítási helyszínnek 60 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie. A projekt megvalósítási időszakában a megvalósítási helyszín módosítására csak kivételes esetben van lehetőség, az irányító hatósághoz címzett szerződésmódosítási kérelem elbírálását követően, amennyiben azt a Támogató engedélyezte. Ebben az esetben a 60 napos szabályt nem kell figyelembe venni. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező fejlesztendő tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. Továbbá biztosítani kell a projekt keretében foglalkoztatott személyek egy időben történő elhelyezését és az általuk végzendő tevékenység végrehajtását. Jelen felhívás keretében valamennyi projektben foglalkoztatott személyt a tényleges projekthelyszínen szükséges alkalmazni.

A támogatást igénylő kizárólag egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Amennyiben a megvalósítási helyszín több szomszédos helyrajzi számon helyezkedik el fizikailag, akkor is egy helyszínnek tekintendő.

A projekt megvalósítási és fenntartási időszakában a megvalósítási helyszín módosítására kizárólag régión belül van lehetőség.

 

A támogatás mértéke, összege

 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége legfeljebb 72 000 000 Ft lehet.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Csekély összegű támogatás esetén: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.

Eljárási és szervezési innováció támogatása esetén: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 

Előleg igénylése

 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 30%-a.

 

A támogatási előleget vissza kell fizetni, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

 

Önrész

 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő rendelkezésre állásáról. Legkésőbb az előleg igénylés, vagy az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolni az önerő rendelkezésre állását.

 

Fenntartási kötelezettség

 

A projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezésétől számított 3 évig a projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíteni kell.

 

Kötelező vállalások

 

a) A projekt eredményeként létrejött szellemi terméknek vagyonnövekményként meg kell jelennie a támogatást igénylőnek a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első lezárt, teljes, üzleti év éves beszámolójában az immateriális javak soron.

A támogatást igénylő a vállalás teljesítését főkönyvi kivonat beküldésével igazolja és köteles külön főkönyvi számlaosztályon (jól beazonosítható módon, a projektazonosító szám feltüntetésével) vezetni a projekt eredményeként létrejött szellemi termék értékét.

 

b) A kedvezményezett 1 főre eső bruttó hozzáadott értéke (BHÉ) legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez viszonyítva a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első vagy második lezárt, teljes, üzleti évben. (Bruttó hozzáadott érték (BHÉ) számítás módja: Értékesítés nettó árbevétele + Aktivált saját teljesítmény – Anyagjellegű ráfordítások)

 

Benyújtási határidő:

 

A támogatási kérelmet 2024. szeptember 03-tól 9 óra 00 perctől 2025. április 22-ig 12. óra 00 percig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi értékelési szakaszoknak megfelelően.

 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 

1. szakasz: 2024. szeptember 03. 09 óra 00 perctől - 2024. szeptember 30. 12 óra 00 percig

2. szakasz: 2025. március 03. 09 óra 00 perctől - 2025. április 22. 12 óra 00 percig.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 

1. szakasz: 2024. szeptember 03. 09 óra 00 perctől - 2024. szeptember 30. 12 óra 00 percig

2. szakasz: 2025. március 03. 09 óra 00 perctől - 2025. április 22. 12 óra 00 percig.