Határon túli fióktelep, kapcsolt vagy partner vállalkozás fejlesztése 2020

Pályázati felhívás határon átnyúló projektek támogatására

Pályázati kódszám: CED20C

MATERal Csoport, 2020. június 23.

A konstrukció célja a COVID-19 járvány megjelenése miatt nehéz helyzetbe került, határon átnyúló együttműködésben résztvevő vállalkozások beruházásainak támogatása a meglevő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése céljából.

Pénzügyi feltételek:

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból és saját forrásból tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

A Pályázó által minimálisan biztosítandó saját forrás mértéke a pályázat elszámolható költségeinek legalább 40%-a. Erről a pályázat benyújtásakor csak nyilatkozni kell.

A támogatás intenzitásának maximuma a projekt elszámolható költségének 60%-a.

A támogatás mértéke: 50.000.000-276.688.000 Ft. (A támogatás összege nem haladhatja meg a 800.000 eurót, a támogatói döntés meghozatala napján érvényes, a MNB által közzétett devizaárfolyamon.)

Jogosultsági feltételek:

a. A Pályázó Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás, melynek működési formája részvénytársaság, Kft. vagy Bt.

b. Pályázónak rendelkeznie kell legalább 2 (adóbevallással alátámasztott) teljes üzleti évvel

c. 2019-ben a Pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma min. 5 fő volt, vagy nettó árbevétele meghaladta a 100 MFt-ot, vagy saját tőkéje meghaladta a 100 MFt-ot.

A b és c. jogosultsági feltételeknek való megfelelés tekintetében figyelembe vehetők a legalább 25% tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások, pályázó legalább 25%-os tulajdonában álló vállalkozások, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is (partner vagy kapcsolt vállalkozások). Ebben az esetben a vizsgált adatok a Pályázó saját, valamint a tulajdonos/tulajdonolt vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás(ok) jóváhagyott közgyűlése, taggyűlése, illetve a tulajdonosai által jóváhagyott éves beszámolója alapján a KKV összeszámítási szabályzat szerint kerülnek figyelembevételre.

Kizáró okok:

Nem ítélhető meg támogatás a Pályázónak, ha

a. 2019. december 31-én nehéz helyzetben levő vállalkozásnak minősül

b. ha nem igaz, hogy a COVID-19 járvány megjelenése miatt ő vagy kapcsolt/partner vállalkozása 2020. március 1-jét követően nehéz helyzetbe került az általános csoportmentességi rendelet értelmében, vagy a 2020. március 1. és 2020. szeptember 30. közötti, legalább 30 napos periódusban az alábbi szempontok bármelyikében legalább 20%-os csökkenést szenvedett el:

  • értékesítés nettó árbevétele

  • üzemi eredmény

  • rendelésállomány

  • likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

  • átlagos statisztikai állományi létszám

c. kiegyenlítetlen köztartozása van

d. adóhivatal vagy vámhivatal által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában.

Támogatható költségek:

A Pályázónál vagy kapcsolt/partner vállalkozásánál (együttesen Beruházók) felmerült, a Pályázó által a támogatás összegéből közvetlenül, kapcsolt/partner vállalkozás esetén a támogatás összegéből a Pályázó által végrehajtott tőkeemelésből közvetetten finanszírozott tárgyi eszközök, szolgáltatás és immateriális javak költsége a következők szerint:

  • Tervezés és engedélyeztetés költségei (max. 5%-ban az építés elszámolható összeköltségéhez viszonyítva)

  • Ingatlanvásárlás (max. 50%-ban a projekt elszámolható összeköltségéhez viszonyítva)

A beruházáshoz szükséges, a 7. pont szerinti célterületen található ingatlan megvásárlásának költsége. Az ingatlan tulajdonosának függetlennek kell lennie a vevőtől.

  • Épület, építmény építése, bővítése, korszerűsítése, infrastruktúrafejlesztés

  • Technológiafejlesztés

Technológiai korszerűsítést eredményező, tételenként min. nettó 200.000 Ft értékű új gépek, eszközök, berendezések bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás ás üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

  • Immateriális javak (max. 20%-ban a projekt elszámolható összeköltségéhez viszonyítva)

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licensz, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára. A vállalkozás digitalizációja, vezetői informatikai rendszer, stb.

A projekt megvalósításának helyszíne:

A projekt elszámolható összköltségének minimum 75%-ban Magyarországgal szomszédos országban működő fióktelepnél, partner vagy kapcsolt vállalkozásnál kell keletkeznie, azaz a fióktelepre kell aktiválni, ill. a kapcsolt vagy partner vállalkozás könyveibe kell bekerülnie.

A projekt összköltségének max. 25%-ában számolhatók el Magyarországon keletkezett költségek, ha azok a határon túl megvalósuló projektelemeket szolgálják.

Egyéb rendelkezések:

A projekt megvalósítása legkorábban a pályázati benyújtását követően kezdhető meg.

A pályázat benyújtására 2020. június 19-től 2020. szeptember 30-ig van lehetőség.