Foglalkoztatásbővítés ösztönzése pályázat 70% támogatással

Az a KKV nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését is kell eredményeznie, továbbá aki vállalja a kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során.

Geldmárk András, 2019. november 6.

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. Becsült bérköltségként legfeljebb a garantált bérminimum másfélszeres összegéhez tartozó teljes bérköltség vehető figyelembe. Minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető támogatás.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 165 - 833 db.

Pályázat kódja: GINOP-5.3.12-19

Pályázók köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

  • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

  • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és

  • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Jogi forma szerint:

  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

  • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

  • szövetkezetek (12-)

Kötelezően megvalósítandó támogatható tevékenységek

Foglalkoztatotti létszám növelése:

A jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik

új létesítmény létrehozatalát vagy

egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy

egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy

egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.

Foglalkoztatotti létszám növelése tevékenységgel összefüggő elvárások:

Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy az: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyén legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett telephelyen és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

Támogatás minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkozatásához igényelhető.

A foglalkoztatotti létszámbővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkozatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.

A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 3 éves időszakra szóló határozott idejű szerződéssel vagy határozatlan idejű szerződéssel kell rendelkeznie.

Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a projektidőszak alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató helyére új munkavállalót alkalmaz (a támogatási időszak alatt maximum az újonnan létesített létszámmal megegyező számban történhet ilyen módosulás), akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a korábbi munkavállalóra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új munkavállalóval kötött munkaszerződésben rögzítendő foglalkoztatási idő minimum a támogatott időszakból hátralévő időtartam.

Amennyiben a projektidőszak alatt a munkaviszony közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán – ide értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont szerinti, munkáltatói azonnali hatályú felmondást is – szűnik meg, akkor a foglalkoztatásra fordított támogatást visszafizetési kötelezettség terheli.

További elvárások:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes Kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során az alábbiak szerint:

munkaerőigényét bejelenti

a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített álláskeresőket állásinterjúra behívja, az állásinterjú eredményéről a Kormányhivatalt tájékoztatja.

A Kedvezményezettnek a Támogató Okirat hatálybalépésétől számított 10 napon belül a Kormányhivatal felé jeleznie kell a projekt során tervezett új munkaköröket – munkaerőigényekre vonatkozó bejelentés formájában.

Az elszámolható költségek köre

a) Foglalkozatás bővítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának személyi jellegű költségei:

A munkavállalók havi munkabérének a foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a szakképzetlen munkavállaló esetében a mindenkori minimálbért, szakképzett munkavállaló esetében a garantált bérminimumot, részmunkaidő esetén a garantált bérminimum arányos részét.

A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben az esetben a munkáltatónál felmerülő maximális – garantált bérminimum 1,5-szerese - támogatás feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a meghatározott 2 teljes éves bérköltség maximum 70%-a kisvállalkozás esetén, maximum 60%-a középvállalkozás esetén. Támogatás szempontjából legfeljebb a garantált bérminimum másfélszerese vehető figyelembe.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható.

Munkavállaló személyi jellegű ráfordításai:

munkáltatónál felmerülő bérköltség (munkaviszony)

a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.

A projekt befejezése

A projekt fizikai befejezésének határideje 2022. június 30.

A projekt területi korlátozása

Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek az említett régiókban kell lennie.

Nem támogatható a Közép-Magyarország (Budapest, illetve Pest megye), a Nyugat-Dunántúli, valamint a Közép-Dunántúli régiók területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 8 millió Ft, maximum 90 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a lehet mikro- és kisvállalkozás esetén, 60 %-a lehet középvállalkozás esetén.

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Benyújtási határidő: A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. és 2020. április 15. között lehetséges.