Felhívás regionális ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére (KEHOP-2.1.6)

A pályázat célja, hogy olyan fejlesztések kerüljenek támogatásra, amelyek első lépcsőben a vízellátás biztonságát növelik, javítják a hidraulikai viszonyokat, hozzájárulnak a fenntartható üzemeltetéshez. A fejlesztések által kiváló minőségű szolgáltatás biztosítása a cél a fogyasztók számára, amely mind az ellátás színvonalának, mind a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő biztosítását jelenti. A fejlesztések által az időszakos vízminőségi kifogások megjelenésének megelőzése várható, valamint alacsonyabb energiafelhasználás mellett akár a vízbázis terhelésének csökkentése is elérhető. 

Geldmárk András, 2019. november 26.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 Az ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása, mint pl. hálózatfejlesztés, vezetékek átmérőjének racionalizálása, körvezetékesítés, távvezeték építés, tározók, nyomásfokozók kiépítése/átépítése, meglévő regionális rendszerelemek beintegrálása átalakítással, funkcióváltással;

 vízbázis átalakítása, víztermelés hatékonyságának javítása.  

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

 Hálózat mechanikai tisztítása (kizárólag a kivitelezés részeként, a fejlesztéssel érintett vezetékrendszerekben az építés befejezését követően egy alkalommal);

 irányítási rendszerek telepítése;

 tűzcsapok telepítése;

 víztározók, magastározók felújítása, korszerűsítése;

 kezelőépületek kialakítása, felújítása;

 rekonstrukció;

 az üzemeltetés hatékonyságát javító, energiafelhasználást és üzemeltetési költségeket csökkentő technológiák beépítése;

 projekt előkészítés;

 beruházás végrehajtásához kapcsolódó projektmenedzsment, általános költségek és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei.  

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.

 Támogatási kérelmet csak

o az NFP (mint konzorciumvezető), és a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató és/vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság konzorciuma nyújthat be.

A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a alapján támogatási szerződés megkötése kizárólag az NFP konzorciumvezetésével létrejött konzorciummal lehetséges.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. október 14. és 2020. március 31. között lehetséges. 

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 9,5 Mrd Ft.

Az 1 millió euró vagy annál nagyobb összköltségű projektnél az elszámolható kiadás meghatározása a kiválasztott változat költség-haszon elemzésében (CBA) megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik.

A projekt-megvalósítás esetében a támogatás arányának felső korlátja az elszámolható költségek 95 %-a.

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projekt esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 100 %-a központi, köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.