Csemetekertek gépbeszerzése pályázat, traktor beszerzése

A csemete termesztési ágazat technológiai színvonalának javítására, gépek és eszközök beszerzéséhez kapcsolódó projektek megvalósítására Csemetekertek gépbeszerzése VP2-4.1.3.7-20

Kéthavonta 1-1 hétre nyitják ki a pályázatot, tervezett szinten 6 szakaszban.

MATERal Csoport, 2020. június 29.

A támogatás célja

A hazai jó minőségű erdészeti szaporítóanyag iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket ró a gazdálkodókra, amely indokolttá teszi a megfelelően ösztönző támogatási rendszer kialakítását. 

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 3. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.

Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 9. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Önállóan támogatható tevékenységek

Az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges, a felhívás 4. számú mellékletében felsorolt gépek, eszközök beszerzése:

1. Traktorok: Kizárólag 1 db, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, és 1 db 20 kW teljesítményt meg nem haladó traktor beszerzése támogatható.

2. Targoncák

3. Terület-előkészítés gépei

4. Talaj-előkészítés gépei

5. Növényvédelem gépei

6. Szaporítóanyag-termesztés gépei

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (az összes elszámolható költség max. 5%-a)

  • projekt-előkészítés,

  • projekt-menedzsment,

  • a kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódó vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlása.

Nem támogatható tevékenységek

Építéssel járó tevékenységek;

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet által a quad kategóriába sorolt járművek beszerzése;

Azon gépek, eszközök beszerzése, amelyek nem szerepelnek a 4. számú mellékletben.

A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósításának helye Magyarország. A projekt megvalósítási helye és a gép tárolási helye a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, valamint a projektmegvalósulás befejezését követően a fenntartási időszak alatt kizárólag a támogató előzetes hozzájárulásával, támogatói okirat módosítás keretében változtatható meg.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50 MFt.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

Előleg igénylése

A maximális előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.

Kötelező vállalások

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a Kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszám alapját a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa tartalmazza.

Az új foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalást a bázislétszámon felül kell teljesíteni. A bázislétszám alapját a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa tartalmazza. Egy új munkahelynek minősül a támogatást igénylő fejlesztéssel érintett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén, egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesített új munkahely (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg). Az új munkahely(ek) betöltésére vállalt létszámbővítésnek először a fenntartási időszak kezdetétől számított 12 hónap átlagában foglalkoztatott létszám alapján kell igazoltan megvalósulnia. Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. A foglalkoztatotti létszámbővítésre tett vállalást projektenként kell teljesítenie a kedvezményezettnek, azaz a több projekt kapcsán tett vállalások összeadódnak.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott fejlesztéseket a projekt pénzügyi befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.

Szélfogó fasor telepítésére vagy fenntartására vonatkozó elvárások:

A szélfogó fasor telepítésére vagy fenntartására kapcsán abban az esetben jogosult többletpontra a támogatást igénylő, amennyiben;

a) a csemetekert egybefüggő területe eléri az 1,0 hektárt, amelyen belül a fasor legalább 5,0 méter széles és legalább 100 méter hosszú;

b) a fasorban egymástól legfeljebb 6,0 méter tőtávolságra, legalább 2 sorban helyezkednek el a telepített faegyedek. A fasor telepítéséhez legalább 120 cm nagyságú csemetét, vagy gyökeres dugványt kell alkalmazni;

c) a szélső fáktól legfeljebb 1,0 méter távolságra a fasor mindkét szélén cserjékből kialakított legalább 1-1 méter széles sáv van kialakítva. A cserjetövek legfeljebb 0,5 méter távolságban helyezkedhetnek el egymástól, a fasor mindkét szélén legalább 2 cserjesor telepítése vagy megléte szükséges.

 

A támogatást igénylőnek a szélfogó fasor telepítését a záró kifizetési igénylés benyújtásáig el kell végeznie, és azt a fenntartási időszak végéig fenn kell tartania. Meglévő fasor esetében szintén szükséges azt a fenntartási időszak végéig fenntartani. Kizárólag a felhívásban előírtaknak megfelelő fasor telepítése vagy fenntartása kapcsán jogosult a támogatást igénylő többletpontra, amelyet a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozattal kell alátámasztania. A vállalás (a fasor telepítése vagy a meglévő fasor fenntartása) teljesítése és a műszaki előírásoknak való megfelelés a záró kifizetés feltétele.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. augusztus 24. napjától 2021. július 12. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • Első szakasz: 2020. augusztus 24. – 2020. augusztus 31.

  • Második szakasz: 2020. október 26. – 2020. november 2.

  • Harmadik szakasz: 2021. január 4. – 2021. január 11.

  • Negyedik szakasz: 2021. március 1. – 2021. március 8.

  • Ötödik szakasz: 2021. május 3. – 2021. május 10.

  • Hatodik szakasz: 2021. július 5. – 2021. július 12.

Tehát nem folyamatos a pályázás.