Kombinált pályázat

Végre telephelyfejlesztés pályázat!

10%-os önerővel építés, felújítás+eszközbeszerzés.

Geldmárk András, 2016. szeptember 10.

Országosan feldolgozóiparban, szabad vállalkozási zónában megkötött tevékenység nélkül lehet pályázni.

A gépbeszerzés, eszközbeszerzés pályázat mellett (GINOP 1.2.2.-16) végre elindul telephelyfejlesztés pályázat is. 

A pályázat hivatalos cím és kódja: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Ki pályázhat? 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, 
 • amelyek statisztikai állományi létszáma a megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • amelyeknek legutolsó lezárt árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
 • amelyek kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek 
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek szövetkezetek.

Nem nyújtható támogatás

 • amelynek a saját tőkéje a lezárt üzleti évben negatív
 • amelynek a lezárt üzleti évben a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban 
 • amely szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül
 • amelynek elsődleges tevékenysége pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadás tevékenységi körbe tartozik.

Mire lehet pályázni?

 • új eszköz beszerzése VTSZ lista szerint (önállóan támogatható tevékenység)
 • új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása (legfeljebb a projektköltség 80 %-át érheti el)
 • új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) 
 • gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (legfeljebb a projektköltség 10 %-át érheti el)

Ezekre nem lehet pályázni:

 • lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés,
 • szálláshely- és/vagy fürdőfejlesztés,
 • ipari gép, berendezés, eszköz javítása beruházások
 • ipari gép, berendezés üzembe helyezés (TEÁOR 33.11-20) beruházások,
 • dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházások
 • desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása,
 • annex listás termékek feldolgozására

Az elszámolható költségek köre

Terület-előkészítési költség (földmunkák), maximum a projekt összes elszámolható költségének 2%-a. 

Építés költségei maximum nettó 200 ezer Ft/négyzetméter

 • Átalakítás, bővítés, korszerűsítés költségei
 • Új építés

Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos telekhatáron belüli költségek számolhatóak el:

 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;
 • őrző-védelmi hálózat;
 • épületgépészeti gépek;
 • gázhálózat, gázfogadó állomás;
 • a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
 • a megújuló energiatermelő rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
 • elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás;
 • eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;
 • szennyvíztároló
 • szellőzési, légfrissítő berendezések
 • felvonók
 • hűtőkamra
 • siló
 • ipari kapuk
 • hulladékkezelő létesítmények;
 • átereszek, vízi létesítmények;
 • informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök;
 • a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat;
 • a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók;
 • iparvágány;
 • vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj)

Új eszköz beszerzése VTSZ lista alapján

 • új, egyenként minimum nettó 100.000 értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
 • eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,
 • eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

Információs technológiafejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver, hálózati eszköz és telekommunikációs eszköz beszerzése

Immateriális javak beszerzése 

Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak (néhány kivétellel).

Szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetőek.

A projekt megkezdése    

A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.

A kölcsön törlesztése

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 36 hónap.
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. 
A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik.
Előtörlesztés megengedett. Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra, így a Végső Kedvezményezett kamat-, díj-, és költségmentesen jogosult előtörleszteni, azzal, hogy az előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig felgyülemlett, a kölcsönszerződéshez kapcsolódó esedékes költséget, összeget köteles megfizetni.

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A visszatérítendő támogatás kondíciói

A kölcsön devizaneme HUF.
Kamat: 2%/év
Kezelési költség, Rendelkezésre tartási jutalék, Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra.
Késedelmi kamat: (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
A Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: fennálló kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft
Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A kölcsön futamideje: 
új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a Szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,
új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. a szerződéskötéstől számított 15 év.
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák. A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni.
Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.
Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a Szerződéskötéstől számított 36 hónap.

A projekt maximális elszámolható összköltsége

A projekt elszámolható összköltsége – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

A támogatás mértéke, összege

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. 
Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

Előleg igénylése

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a.
A támogatási előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

Önrész

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő - legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő - önerővel kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat.

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat a projekt pénzügyi befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti. 

Benyújtási határidő 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-től 2018. november 2-ig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.