VEKOP 1.2.3-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram VEKOP-1.2.3-16

Pest megyében (KHR régióban) is megjelenik eszközbeszerzés pályázat, amely vidéki társától eltérően csak visszatérítendő támogatást tartalmaz.

Geldmárk András, 2016. szeptember 21.

A hitelprogram célja a KKV-k versenyképességének növelése, kapacitásbővítő beruházásainak támogatása.

Ki alkalmas rá?

Devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. Támogatásra gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult, amennyiben Mikro-, Kis- és Középvállalkozásnak minősül. Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.

Ki nem kaphat visszatérítendő támogatást?

Az a vállalkozás:

 • amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes 
 • amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolási eljárás alá vonható lenne és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt Köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett); 
 • dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása 
 • valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek; 
 • kaszinók és annak megfelelő vállalkozások; 
 • online szerencsejátékok és online kaszinók 
 • halászati és akvakultúra
 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások 
 • a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott Támogatás teherszállító járművek megvásárlására. Nem tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak az olyan integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán egy elemet képvisel: ilyenek például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a hulladékgyűjtési és feldolgozási szolgáltatások vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve a vissza nem térítendő támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére mezőgazdasági termelő vállalkozások - olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki – Projektjei finanszírozására;
 • mikro- és kisvállalkozások élelmiszeripari Projektjei finanszírozására, amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik
 • az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás

Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripari Projektjei viszont Támogatásban részesülhetnek:
- amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
- amennyiben a vállalkozás középvállalkozásnak minősül és a támogatott Beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.

Hol lehet igénybe venni?

A közép-magyarországi régióban, ezen belül Pest megyében (Budapesten nem!) bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a budapesti, illetve a közép-magyarországi régión kívüli székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga Pest megyében (kivéve Budapest) valósul meg.

Önerő

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 15 %-a.

A visszatérítendő támogatás típusa

Éven túli lejáratú beruházási Kölcsön.

Kölcsön összege: Min. 1 MFt – Max. 50 MFt 

Kölcsön devizaneme: HUF 

Mire használható fel?

 • tárgyi eszköz beszerzés,
 • használt eszköz beszerzés 

Amely megfelel az alábbiaknak:
a projekt keretében korszerű gépi berendezésekbe történő beruházás valósul meg (korszerű: a hitelkérelem benyújtásakor a berendezés gyártási időpontja maximum 5 évvel korábbi időpont) és amelynek működtetésével
a beruházás olyan kapacitásbővítést eredményez, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot

Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:
- Adott eszközt a megelőző 5 évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt.
- Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel).
- Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.
- A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. tv-ben foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ezirányú nyilatkozattal igazol. Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).
- A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.
- A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napot követő időpontra esik.

Hiteldíjak

Kamat: 0 %/év 

Kezelési költség: Nincs 

Rendelkezésre tartási díj: Nincs 

Előtörlesztési díj: Nincs 

Késedelmi kamat: Ptk. szerint

A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft.

Futamidő 

új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. 7 év
használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. 5 év 

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák. 

Törlesztés ütemezése

A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes. 
Amennyiben nem történik meg a teljes Kölcsön lehívása, a le nem hívott tőkeösszeg az utolsó tőketörlesztések összegéből kerül levonásra, így a futamidő rövidül, és az utolsó törlesztőösszeg eltérhet a többitől.

Kötelező vállalások

A 3 közül 1 szempont vállalása kötelező:

A Végső Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel) növekménye:

• a projekt befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a Kölcsön összegét
• a projekt befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot
• a projekt befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.

Biztosítékok

 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék ,
 • gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

A Beruházás tárgyát kötelező bevonni a biztosítéki körbe.