×

Hibaüzenet

Warning: Invalid argument supplied for foreach() element_children() függvényben (/materal/includes/common.inc 6594 sor).

Akvakultúra pályázat

Ki pályázhat?

Őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, állami és magántulajdonú gazdasági társaságok (KKV-k), amennyiben akvakultúrával foglalkoznak és megfelelnek az alábbiaknak:

Káposztás János, 2017. szeptember 12.

- a minimálisan igényelhető területnagyság 1 ha egybefüggő halastó/haltermeléssel hasznosított víztározó terület, amelynek üzemeltetési engedélyében elsődleges hasznosítási irányként a haltermelés szerepel;

- a támogatást igénylő a támogatási kérelemmel érintett halastó/haltermeléssel hasznosított víztározó terület tulajdonosa, haszonbérlője vagy haszonbérlői jóváhagyás esetén alhaszonbérlője;

- a támogatási kérelem tárgyát kizárólag a támogatási kérelmet megelőzően legalább öt éve folyamatosan üzemelő, vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező halastó művelési ágú terület(ek), valamint haltermeléssel hasznosított víztározó(k) képezi(k);

- a támogatási kérelem tárgyát képező halastó vagy víztározó helyrajzi száma után kizárólag egyszer igényelhető részleges kompenzációs támogatás

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: Jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek - mint a célprogram elemei - mindegyikét meg kell valósítani!

1. A részleges kompenzációs támogatás alapjául szolgáló halastó területnek/haltermeléssel hasznosított víztározónak három évente legalább egyszer teljes lecsapolásra és feltöltésre kell kerülnie. A lecsapolásra vonatkozó bejelentő lapot legkésőbb a lecsapolás megkezdése előtt 10 nappal meg kell küldeni a működési területe alapján érintett vízügyi igazgatóságnak, illetve a KSZ-nek. A 8 vízkészlet-járulék bejelentő lapot a támogatási kérelemhez és minden kifizetési kérelemhez szükséges benyújtani.

2. A programba bevont halastóba/haltermeléssel hasznosított víztározóba évente több mint 50 kg/ha ponty népesítő anyagot kell telepíteni. A kihelyezés maximális mértéke ezen fajra vonatkoztatva 700 kg/ha lehet. Ezen elvárásoknak nem kell megfelelnie az igazoltan ivadéknevelésre beállított halastavaknak. Amennyiben az adott halastavat/haltermeléssel hasznosított víztározót az adott évben csak részben, vagy egyáltalán nem halásszák le, úgy a következő évi telepítési kötelezettséget az előző évi halhozamból teljesítettnek kell tekinteni. A részbeni lehalászásról, vagy az adott tó adott évi le nem halászásáról a Tógazdálkodási Naplóban adatot kell szolgáltatni. A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a Tógazdálkodási Napló, a tótörzskönyv, a kihelyezési kimutatás, a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelőnek benyújtott „Lehalászás” című jelentőlap, valamint a népesítő anyag vásárlását alátámasztó számviteli bizonylatok, amennyiben nem saját előállítású népesítő anyagot helyez ki. A dokumentumokat a támogatási kérelemhez és minden kifizetési kérelemhez be kell nyújtani.

3. A halastavi tápanyag-gazdálkodásban kizárólag szerves eredetű istállótrágya használható. Műtrágya-felhasználása tilos. A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a támogatási időszakban kizárólag szerves eredetű trágyát használ, a Tógazdasági Napló, valamint a szerves trágya vásárlását alátámasztó számviteli bizonylatok, amennyiben nem saját előállítású szerves trágyát használ fel. A dokumentumokat a támogatási kérelemhez és minden kifizetési kérelemhez be kell nyújtani.

4. Telepesen fészkelő vízimadarak fészektelepeinek 100 méter sugarú körén belül kötelező a hínárvegetáció fenntartása, amely nem gyéríthető. A hínárvegetáció gyérítése mechanikus módszerrel, abban az esetben lehetséges, ha a támogatást igénylő rendelkezik a területre érvényes éves hínárkezelési tervvel és azt a működési területe alapján érintett természetvédelmi hatóság engedélyezte. A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a hínárkezelési terv (amennyiben releváns) és a működési területe alapján érintett természetvédelmi hatóság határozata (amennyiben releváns). A dokumentumokat a támogatási kérelemhez és minden kifizetési kérelemhez be kell nyújtani.

5. Nád aratás és egyéb ehhez kapcsolódó tevékenységek (különösen a szállítás és kihúzás) végzése, december 15. és február 15. között a rizómák károsítása nélkül engedélyezett, amennyiben azt a támogatás kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő jelezte. A nádas 15 %- át minden évben, forgó rendszerben lábon kell hagyni. A támogatást igénylőnek a részleges kompenzációs támogatás alapjául szolgáló területre érvényes éves nádaratási tervvel kell rendelkeznie amennyiben nádgazdálkodást folytat. Amennyiben nádgazdálkodás egyáltalán nem folyik a támogatott területen, erről a támogatási kérelem beadásakor nyilatkozni kell. 9 A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a nádaratási terv (amennyiben releváns), a működési területe alapján érintett természetvédelmi hatóság határozata (amennyiben releváns), valamint a Tógazdálkodási Napló. A dokumentumokat a támogatási kérelemhez és minden kifizetési kérelemhez kell benyújtani.

6. Madárriasztás a működési területe alapján érintett természetvédelmi hatóság által jóváhagyott éves madárriasztási terv alapján végezhető. A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a madárriasztási terv (amennyiben releváns) és a működési területe alapján érintett illetékes természetvédelmi hatóság határozata (amennyiben releváns). A dokumentumokat a támogatási kérelemhez és minden kifizetési kérelemhez be kell nyújtani.

7. Fészkelési időszakban (március 1.-július 15.) a vízszintingadozás napi mértéke nem haladhatja meg az 5 cm-t. Ennél nagyobb mértékű napi vízszintváltoztatást a tavaszi, illetve őszi vízmozgatások esetében azok kezdetét, két hétnél hosszabb szüneteltetést követően azok ismételt kezdetét, valamint teljes lecsapolást, csak a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatósággal 10 nappal azok megkezdését megelőzően történt egyeztetést követően lehet végezni. A már feltöltött tavakon, rendkívüli helyzetekből adódó vízmozgatásokat azok megkezdésekor kell jelenteni. A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a Tógazdálkodási Napló, a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság igazolása vagy a működési területe alapján érintett vízügyi igazgatósághoz benyújtott lecsapolási jelentés. A dokumentumokat a támogatási kérelemhez és minden kifizetési kérelemhez be kell nyújtani (amennyiben releváns).

8. Nem zavarható a vízpart vagy a vízi környezet a vidra szaporodási helyének, valamint telepesen fészkelő vízimadarak fészektelepeinek 100 méter sugarú körzetében. A téli időszakban a halastóhoz közvetlenül kapcsolódó tápláló és lecsapoló csatornákon nem helyezhető el olyan műszaki zár/kerítés/hosszú földalatti csőszakasz, amely akadályozza a vidra közlekedését és táplálkozását. A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a természetvédelmi kezelő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a teljes fészkelési időszakban az ismert fészkelő telepeken zavarás nem veszélyeztette a költés sikerességét. A dokumentumot a támogatási kérelemhez és minden kifizetési kérelemhez be kell nyújtani (amennyiben releváns).

9. Az előírások ellenőrizhetősége érdekében a támogatást igénylő köteles éves Tógazdálkodási Naplót vezetni.